โรงเรียนดนตรี โซนาต้า

จัดกิจกรรม เดือนเมษายน 2562 เปิดโลกการศึกษานอกโรงเรียน พา คณะนักเรียนโรงเรียนดนตรีโซนาต้า 

และทีมผู้บริหารโรงเรียน ได่แก่ อาจารย์ ณัชนันทน์ อรรฆภัทรโฆษิต ผู้รับใบอนุญาติโรงเรียน

อาจารย์ กฤษฎา ยินดีสุข ผู้อำนวยการฝ่ายดนตรี

และทีมอาจารย์ โรงเรียนดนตรีโซนาต้า 

เพือทัศนศึกษา ระยะสั้น ณ ประเทศ ญี่ปุ่น 

โรงเรียนดนตรีโซนาต้า จะจัด ทริปทัศนศึกษาต่างประเทศ ทุกๆปิดภาคเรียน สอบถาม 087 4827253